تمامی حقوق و اطلاعات مشتریان از جمله شماره تماس، ایمیل و .... نزد ما کاملا محفوظ میباشد و تعهد میدهیم به هیچ عنوان از آن ها سواستفاده نخواهد شد و در اختیار شخص یا سازمان ثالثی قرار نخواهد گرفت.
این اطلاعات جهت احراز هویت شما در اپ وثبت نام شما و همچنین برای ارسال دقیق و درست سفارش شما میباشد و از این اطلاعات هیچ گونه استفاده دیگری نخواهد شد.لازم به ذکر است این اطلاعات صرفا به دلایل گفته شده مورد استفاده قرار میگیرد و
تمامی اطلاعات و حریم شخصی مشتریانمان را نزد خود محفوظ نگه داشته و این اطمینان را میدهیم که بتوانید به راحتی در اپ ثبت نام کنید.